Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Психологія arrow Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей

Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей


Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей

У статті йдеться про сучасні методи діагностики емоційного стану особистості. Представлено порівняльний аналіз різних груп методів діагностики емоційного стану, які можна використовувати для діагностики дитини.

Сучасний світ наповнений великою кількістю ситуацій, що викликають різні за модальністю емоції в особистості. Нажаль з кожним роком додається все більше різновидів життєвих моментів (політичні конфлікти, окупація територій, військові обстріли, вимушене переселення тощо), що викликають значні негативні емоції, в яких особистість потребує підтримки й допомоги.

Несформована дитяча психіка є більш тендітною, й потребує в значній мірі більшої уваги в складних життєвих ситуаціях. Альо тут, ми зіштовхуємося зі значною проблемою. Незначний досвід дитини в повному обсязі не дає їй можливості в адекватній формі виразити свої внутрішні переживання. Так, наприклад, зовнішні вияви сльози у дитини в своїй основі можуть мати зовсім різне (інше) емоційне підґрунтя: страх, смуток, сором, невпевненість тощо.

Отже, для діагностики істинних емоційних переживань дитини потрібно мати досить «чутливий» діагностичний матеріал, який би міг відтворити реальну картину внутрішніх переживань. Це вкрай необхідне для побудови актуального алгоритмом надання необхідної психологічної допомоги дитині. Адже, найкращими ліками від сльози є хустинка, яка за лічені секунди прибирає їх; але нажаль ніяк не впливає на їх причину.

Дослідження емоцій у дитини, більш складна задача. Вікові особливості малечі висувають ряд об'єднання єктивних вимог як до процедури діагностики, так і до самого діагностичного матеріалу. Отже, порівняння різних методів діагностики емоцій, за чітко визначеними критеріями, дозволять фахівцю підбирати більш підходящу методику діагностики для кожного конкретного випадку.

Значний внесок у розвиток психодіагностичного інструментарію емоційного компоненту внесли: К. Ізард, В. М. Мясіщев, Р. Лазарус, О. М. Леонтьєв, Є.П. Ільїн, В. М. Бєхтєрєв, Р. М. Бреслава, М. В. Сєров, О. А. Орєхова та інші.

Серед сучасних дослідників, які займались питанням діагностики емоцій хочемо особливу увагу звернути на роботу О. А. Орехової [6]. Вона пропонує проводити діагностику емоційного стану дитини за допомогою кольору. Методика побудована на основі тесту відносин А. Еткінда. Дитині необхідно самостійно розфарбувати ряд хатинок, при цьому в її розпорядку лише вісім базових олівців (синій, червоний, жовтий, зелений, фіолетовий, рожевий, коричневий, чорний). Даний метод розрахований на діагностику емоцій дитини від 6 до 11 років.

О. В. Жегалло запропонував новий підхід щодо ідентифікації емоційних станів. В своїх роботах він вирішує питання щодо непереривності сприйняття експресії обличчя [4]. О. В. Жегалло надає детальний опис набору базових мімічних кодів обличчя. Як зазначає автор, існують значні відмінності у суб'єкта єктивній значимості базових експресій. Тобто, страх має більшу валентність в порівнянні з радістю та гнівом, які сприймаються особистістю як рівнозначні.

Ним було доведено, що на різних етапах перцептогенезу ідентифікація виразів обличчя відбувається по різному і залежить від модальності емоцій, порядку проходження експозицій, індивідуально-психологічних особливостей спостерігачів та інших обставин [4].

В останній час все більше дослідників прагнуть автоматизувати процес діагностики емоційного стану особистості. Так, у своїх роботах А. С. Бобков пропонує використовувати метод автоматизованої обробки по розпізнанню емоцій на основі відеоряду. У своїх працях автор дотримується позицій еволюційної та рудиментарної теорії, які дозволяють стверджувати, що базові емоції проявляються однаково у всіх людей. Це пов'язаність язано з виникненням емоційних реакцій в процесі еволюції як пристосувальних механізмів, що сприяють адаптації організму до умов життєвих ситуацій [1]. А. С. Бобков спробував вирішити питання недостатності формального опису базових емоцій науковою термінологією, що в свою чергу повинно значно полегшити процес обробки даних.

Розроблена методика і програмний комплекс дозволяють відстежити з відеоряду зміни ставлення людей до подій, ефективно і своєчасно виявляти зміни в емоційному стані людини на основі її рухів й позі [2].

Хочемо зазначити, що на сьогодні існує багато наукових робіт, які намагаються вирішити питання діагностики емоційного компоненту особистості. Але, у силу своєї непостійності, багатогранності та швидкоплинності досить важко створити потрібний інструментарій для дослідження емоцій.

Метою нашої статті є проведення порівняльного аналізу сучасних методів діагностики емоцій дитини та визначення серед них найбільш ефективних.

Як вже зазначалося раніше, на сьогодні існує доволі багатий діагностичний інструментарій вивчення емоційної сфери особистості. Це пов'язаність язано з тим, що сама по собі емоція не має свого власного продукту, а отже може буди вивчена лише опосередковано. Можна сказати, що кожен конкретний метод діагностики емоційної сфери особистості в своїй основі має один основний компонент, крізь призму якого й відбувається оцінка емоційного стану. Тобто, кожна конкретна методика реєструє певну емоцію, або загальний емоційний стан особистості на основі певного критерію (зміна в поведінці, міміці; вибір кольору; деталі малюнка; вибір конкретної картинки тощо).

Отже, в загальному вигляді, за критерієм параметру, на основі якого реєструється емоція, всі методи діагностики можна поділити на 6 основних видів:

- методи діагностики на основі слухових критеріїв;

- діагностика на основі змін поведінки (рухи, міміка тощо)

- діагностика на основі вибору кольору;

- діагностика на основі малюнку;

- діагностика на основі відповідей на питання (тестові методи);

- діагностика за допомогою ляльки.

Надалі розглянємо вищезазначені методи діагностики емоційного стану особистості більш детально.

Діагностика емоцій на основі слухових критеріїв. Яскравим представником даного методу діагностики є запропонований В. Х. Манеровим, Є.М. Шнейдером метод автоматичного розпізнання емоцій за спектральними та інтонаційними показниками [5]. Загальним критерієм для виявлення емоцій є ступінь мовнорухового збудження. Автори описують спеціальні «когнітивні схеми емоцій», які складаються з ряду конкретних показників. На основі зіставлення сукупності певного переліку показників в межах конкретної «когнітивної схеми» ї відбувається розпізнання емоції. При цьому передбачається, що жодна з ознак не є жорстко прив'язана язаною до певної емоції, а її ідентифікація здійснюється на ймовірній основі.

Як зазначають самі автори, більш точно розпізнаються базові емоції. Також ними було виявлено тенденцію більш вірного розпізнання позитивних емоцій, ніж презирства, невпевненості та відрази.

Методи діагностики емоцій на основі змін поведінки. Найбільш показовим для даного виду методів діагностики емоцій є розроблений А. С. Бобковим автоматизований комплекс розпізнання рухів та поз [1].

Діагностика проводитися комп'ютерною програмою з наданого відеоряду. Нажаль, даний метод ще проходити апробацію та недосяжний для використання широким колом психологів.

Методи діагностики емоцій на основі відповідей на питання. Найбільш відомими тестами з діагностики емоцій є Шкала диференційних емоцій К. Ізарда. та «Самооцінка емоційних станів» А. Уессмана і Д. Рікса [3]. Обидва тести побудовані за однаковим принципом. Методика складається з переліку загальновідомих емоційних станів та стверджень про них, яким досліджуваний повинен надати оцінку. В результаті підраховується сума балів за відповідною схемою та визначається домінуюча емоція чи емоційний стан. слуховий тестовий комп'ютерний емоційний дитина

Тестові методики вивчення емоцій розраховані на аудиторію досліджуваних підлітків та дорослих.

Діагностика емоцій на основі вибору кольору. Напевно, найбільш відомою методикою визначення емоційного стану особистості крізь призму кольору є тест М. Люшера. Метод передбачає розташування досліджуваним 8 кольорових карт у послідовний ряд. Після чого, згідно запропонованій автором інтерпретації розташування кожного кольору на конкретній позиції та сукупності кольорів в цілому ряду, йде визначення актуального емоційного стану.

На сьогодні існує багато варіантів та аналогів проведення тесту М. Люшера. На його основі розроблені і варіанти проведення діагностики емоційного стану дитини. Так, С. В. Велієва запропонувала методику «Потяг» [3]. В якості стимульного матеріалу виступає білий потяг з 8-ма вагонами: червоний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, сірий, коричневий, чорний. Досліджуваній дитині пропонують розмістити кольорові вагони. В залежності від місця вагона в складі потяга йому надається певна кількість балів. Сума балів визначає знак і ступінь вираженості емоційного стану досліджуваної дитини. Як зазначає автор, даний метод можна використовувати з 2,5 років.

Ще одним аналогом вивчення емоційної сфери особистості дитини, а також її діяльнісних орієнтацій, особистісного відношення до певного об єкту чи ситуації, є методика «Хатинка» О. А. Орехової [6]. Методика складається з трьох завдань: ранжування кольорів за ступенем прихильності, підбір відповідного кольору до емоційної категорії, підключення кольоро-асоціативного ряду емоцій дитини до різних видів діяльності. Методика розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Діагностика емоцій на основі малюнків. Методики в межах даної категорії можна розділити на 2 загальні віді: (1) методики, які вивчають емоції на основі пред'явлення шаблонних малюнків та (2) методики, які передбачають діагностованому самостійно створювати малюнок.

Методика М. П. Фетіскина «Візуально-асоціативна самооцінка емоційних станів». Методика призначений для експрес-діагностики емоційних станів на основі вибору еталонних масок [5].

Яскравим представником графічних методик, у яких діагностований самостійно створює малюнки, є розроблена М. О. Панфіловою графічна методика «Кактус». Вона дозволяє визначити не лише емоційний стан дитини, наявність агресії, а й її інтенсивність та спрямованість [7]. Методика призначений для діагностики дітей від 3 років. Процедура проведення досить проста: дитині пропонується на стандартному білому аркуші намалювати кактус. В ході малювання забороняється спілкування з дитиною, не можна задавати питання чи коментувати будь-що.

Обробка результатів проводитися за класичною схемою інтерпретації графічних методик. Але, слід звернути додаткову увагу на специфічні показники малюнку: характеристику фігури кактуса, манеру малювання, характеристику голокосту тощо.

Діагностика емоцій за допомогою ляльки. На базі Національного університету цивільного захисту України у науково-дослідній лабораторії екстремальної та кризової психології було розроблено експрес-метод діагностики емоційного стану дитини за допомогою ляльки з динамічними рисами обличчя (див. рис. 1) [8]. Метод дозволяє діагностувати актуальний емоційний стан дитини, або її емоційне ставлення до певної життєвої ситуації, чи конкретного об єкту.

Рис. 1. Лялька з динамічними рисами обличчя

Процедура діагностики досить проста, що дає можливість проводити діагностику дитини починаючи з 2,5 років. Діагностика здійснюється наступним чином: дитині надається м'яка лялька розміром 27 сантиметрів. В роботі використовується окремо лялька-хлопчик або лялька-дівчинка відповідно до статі дитини, яка діагностується, та конкретної задачі діагностики. Лялька не має обличчя, всі необхідні деталі (очі, брови, губи) додаються окремо. Дитині необхідно самостійно створити обличчя ляльці, вибравши найбільш відповідний, на її думку, вираз обличчя.

Після створення дитиною обличчя психолог порівнює його з шаблоном у спеціальній таблиці інтерпретацій, й визначає емоційний стан дитини.

Таким чином, на основі вищезазначеного ми спробували зробити порівняльний аналіз різних груп методів діагностики емоцій особистості, які можуть використовуватися в роботі з дітьми. Результати представлені у таблиці 1.

Порівняння робили за наступними параметрами:

- необхідність спеціальних умов для проведення діагностики;

- характеристика стимульного матеріалу;

- характеристика інструкції, що надається діагностованому;

- год, що необхідний на проведення процедури діагностики;

- час, який необхідний обробку даних;

- рівень складності обробки отриманих показників;

- потреба в уточненні отриманих даних.

Одразу ж хочемо зазначити, що кожен з наданих груп методів діагностики емоційного стану має свої переваги та недоліки.

Досить легкими у використанні є група методів діагностики емоційного стану особистості на основі слухових критеріїв. Цей метод діагностики не потребує ні спеціальних умов для проведення процедури, ні спеціального обладнання. Це є його значні переваги у порівнянні з усіма іншими методами. Також, до переваг даного методу можна віднести й ті, що його можна використовувати опосередковано (через засоби комунікації). Ця можливість є досить актуальною в умовах надзвичайної ситуації, коли немає вільного доступу до постраждалого. Альо, вагомим недоліком даного методу є те, що в процесі інтерпретації існує великий відсоток суб'єкта єктивності. Також, даний метод не можна використовувати з дітьми, які в повному обсязі не оволоділи вербальними комунікативними навичками.

Значними перевагами тестових методів діагностики емоцій особистості в порівнянні з іншими групами методів, є ті, що смороду мають чітку структуру та однозначні в інтерпретації. До недоліків даних методів можна віднести вікові обмеження, бо майже всі методики дослідження емоцій розраховані на категорію підлітків та дорослих. А отже, не мають можливості досліджувати емоційний стан дитини.

Сучасні методи діагностики емоцій на основі поведінки мають значно менший відсоток суб'єкта єктивності в процедурі збору даних та їх інтерпретації ніж їх попередники. Процедура інтерпретації відбувається за допомогою комп'ютерній комп'ютерної програми, яка автоматично відсікає та фільтрує отримані дані, виключаючи дрібні помилки та фонові жерсті. Альо, значним недоліком даного методу є те, що для проведення діагностики необхідно мати значний спеціальний інструментарій (відеокамеру, комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням тощо). Напевно, найбільш прийнятною у роботі з дитиною є група методів діагностики емоцій на основі кольору.

Процедура діагностики легка й швидка, що дозволяє використовувати ці методи вже з 2,5 років. Для проведення процедури діагностики потрібний незначний матеріал (кольорові картки, або спеціальний бланк з кольоровими олівцями). Альо, до недоліків даної групи методів можна віднести ті, що в середньому на проведення всієї процедури діагностики йде від 15 до 30 хвилин.

Широкі можливості в діагностиці емоційного стану дитини надають малюнкові або графічні методи. Вони, на відміну від інших методів, дають можливість не лише визначити актуальний емоційний стан дитини, а й висвітлити її внутрішні переживання, страхи тощо.

До недоліків даних методів можна віднести ті, що інколи на їх проведення необхідно багато часу (понад 40 хвилин). Також, недоліком й ті, що для проведення діагностики необхідні спеціальні умови (приміщення з меблями, де б дитина відчувала себе у безпеці, альбом, фарби, олівці тощо), які нажаль не завжди можна створити в надзвичайній ситуації.

Метод діагностики емоцій за допомогою ляльки є доволі універсальним, його можна використовувати з дітьми вже з 2,5 років. Підібрані матеріали приємні на дотик. Сама процедура діагностики проходити доволі швидко, інтерпретація отриманих даних проходити за схемою порівняння з шаблоном. Також, перевагою цього методу діагностики є те, що фахівець надалі може продовжувати психотерапевтичну роботу з дитиною опосередковано через цю ляльку.

На сьогодні до недоліків можна віднести те, що лялька з динамічними рисами обличчя недоступна для широкого загалу професіоналів-психологів.

Хочемо зауважити, що кожен з наведених груп методів діагностики емоцій є незамінним у своїх специфічних ситуаціях. Отже, при виборі певного методу діагностики слід враховувати ряд об'єднання єктивних факторів:

- зовнішні умови ситуації, в якій необхідна діагностика;

- безпосередньо який продукт ми хочемо отримати;

- вікові обмеження методики;

- необхідний час на проведення діагностики;

- можливість використання спеціального обладнання тощо.

Висновки

Незважаючи на те, що сучасна психологічна наука має значний діагностичний інструментарій вивчення емоцій, все ж таки існують прогалини в методах діагностики емоційного стану дитини. Деякі методи мають вікові обмеження й не можуть бути використані для діагностики дітей молодшого шкільного та дошкільного віку. Інші - потребують наявності спеціалізованого інструментарію для проведення процедури діагностики.

Отже, фахівець перед початком діагностики повинен детально оцінити всі обставини і умови ситуації, в якій проводитиме процедуру дослідження, й підібрати метод, який максимально зможе відтворити внутрішню картину емоційних переживань дитини.

Список використаних джерел

1. Автоматизований підхід до вирішення задачі визначення емоційних реакцій людини / [Заболеева-Зотова А. В., Розалиев Ст. Л., Бобков А. С., Федоров О. С.] // Вісті Волгоградського державного технічного університету. -- Вип. 8. -- Том 6. -- 2010. -- С. 51-55.

2. Бобков А. С. Моделі і методи визначення емоційного стану людини на основі автоматизованої обробки і аналізу відеоінформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня техн. наук: спец. 05.13.01 «Системний аналіз, управління і обробка інформації (інформаційно-обчислювальне забезпечення)» / Бобков Артем Сергійович; [Місце захисту: Ін-т систем. аналізу РАН]. -- М., 2013. -- 24 с.

3. Єлісєєв О. П. Практикум з психології особистості / О. П. Єлісєєв. -- СПб.: Пітер, 2003. -- С. 226-227. -- (Серія "Практикум з психології").

4. Жегалло А. В. Ідентифікація емоційних станів особи в микроинтервалах часу: дисертація ... кандидата психологічних наук: 19.00.01 / Жегалло Олександр Володимирович

5. Манерою В. Х. Автоматичне розпізнавання емоцій за спектральним і інтонаційним ознаками / В. Х. Манерою, Е. М. Шнейдер // Матеріали доповіді та повідомлення 5-го Всесоюзного наради-семінару циклу «Акустика мови та слуху». -- Одеса, 1989. -- С. 72-83.

6. Орєхова О. А. Колірна діагностика емоцій дитини / О. А. Орєхова. -- СПб.: Йдеться, 2006. -- 112 с. -- (Практикум з психодіагностики).

7. Панфілова М. А. Графічна методика «Кактус» / М. А. Памфілова // Обруч. -- №5. -- 2000. -- С. 12-13.

8. Патент 106078 Україна МПК (2016.01), A61B 5/00, G09B 23/28 (2006.01). Спосіб діагностики психоемоційного стану дитини / Похілько Д. С., заявник та власник патенту Національний університет цивільного захисту України. -- u201511284; заявка 16.11.2015; опубліковано 11.04.2016, Бюл. №7.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхове дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше