Меню
Головна
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Психологія arrow Апаратно-програмні комплекси щодо забезпечення медико-психологічного контролю водія

Аппаратно-програмні комплекси щодо забезпечення медико-психологічного контролю водія


АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ КОМПЛЕКСИ ПООБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОКОНТРОЛЯ ВОДІЯ

У поданій статті представлена актуальність застосування апаратно - програмних комплексів щодо вивчення медико-психологічного контролю водія. Зроблено аналіз та відібрано діагностичні комплекси, що досліджують психофізіологічні стани людини. Наведена коротка характеристика обраних комплексів. Описані та розроблені параметри універсального апаратно - програмного комплексу, які дозволяють характеризувати стан спеціаліста у різних аспектах.

Надійність фахівця при виконанні професійної діяльності визначається функціонуванням організму, психічним і психологічним станом.

Як відомо, людина по своїй суті має психофізіологічні обмеження. У нього накопичується втома, відбувається виснаження нервової системи і психіки, що залежить від великої кількості зовнішніх і внутрішніх факторів. Це веде за собою до різних порушень функціонування людини. Для зниження виникнення помилкових дій фахівця необхідно організація медико-психологічного контролю.

Психологічний контроль створює умови для функціонування водія в активному працездатному стані. Отже, актуальним стає питання професійної придатності фахівця і наскільки він надійний до виконання своїх обов'язків. У вивченні цієї проблеми велике значення відіграє апаратно-програмне забезпечення, яке повинно діагностувати відхилення психофізіологічних, психологічних і медичних параметрів від індивідуальної норми, що створить зменшення відмов і помилкових дій при виконанні професійної діяльності.

Вивчення проблеми професійної та функціональної надійності фахівця свідчить про те, що якість трудової діяльності, безвідмовність та своєчасність виконання робочих завдань визначається станом, ступенем розвитку цілого ряду індивідуальних характеристик людини. Деякі з них (професійні) формуються, розвиваються в процесі спеціальної підготовки, інші (деякі фізіологічні і фізичні) досягають необхідного рівня функціонування в процесі адаптації до діяльності, треті (ряд характерологічних рис особистості) компенсуються особливостями організації та управління діяльністю. Практика забезпечення професійної діяльності дозволяє стверджувати, що порушення надійності досить часто обумовлюється несприятливими особливостями деяких індивідуальних характеристик людини, корекція яких неможлива або малоефективна [1].

У зв'язку з цим одним з дієвих напрямів забезпечення високої ефективності і надійності діяльності спеціалістів виступає їх професійний відбір (підбір і розподіл кадрів, комплектування груп, бригад, колективів). Професійний відбір являє собою комплекс заходів, спрямованих на виявлення осіб, найбільш придатних до навчання і подальшої трудової діяльності за своїм фізіологічним, психофізіологічним, психологічним, моральним якостям, рівня необхідних знань і навичок, стану здоров'я і фізичного розвитку [1].

Професійна придатність визначається позитивною мотивацією до даної спеціальності; високим порогом відчуття небезпеки; швидкістю реакцією на екстремальні ситуації; хорошим окоміром; стійкістю, концентрацією та розподілом уваги; нормальним станом рухового апарату; високою пропускною здатністю аналізаторів і т. д. [2].

Для точної оцінки психофізіологічного стану людини необхідно використовувати декілька методів діагностики, і збіг результатів роботи декількох діагностичних засобів, що функціонують в одному програмно-апаратному комплексі, призводить до збільшення вірогідності одержуваних результатів з оцінки стану [2].

Отже, проведення професійного відбору та допуску до виконання професійної діяльності має враховувати психофізіологічні можливості людини, відповідні до умов праці і здійснювати функцію прогнозування. Для цієї мети необхідний апаратно-програмний комплекс, призначений для мультифакторной оцінки психофізіологічних, психологічних властивостей особистості, і функцій організму фахівця.| / ||170

Цель исследование - провести анализ наиболее адаптивных диагностических комплексов оценки психофизиологического состояния человека и разработать параметры универсального аппаратно-программного комплекса, позволяющие характеризовать текущее состояние специалиста в различных аспектах.

На сьогоднішній день існує широкий вибір різних за своєю суттю апаратно-програмних комплексів, досліджувані фізіологічні, психофізіологічні, психологічні параметри стану здоров'я людини, але кожен з них має певну кількість недоліків.

Для аналізу можливості застосування сучасних інформаційних технологій у вирішенні означеної проблеми слід визначитися з основними термінами.

Інформаційна технологія (ІТ) - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту). Іншими словами, під ІТ розуміється система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку і оброблення інформації на основі застосування засобів обчислювальної техніки, мета яких виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення.

Інструментарій ІТ - це апаратно-програмний комплекс та інформаційна система.

Апаратно-програмний комплекс (АПК) - технічне рішення концепції роботи складної системи, управління якою здійснюється, як правило, виконанням коду з певного базового набору команд. Складається, відповідно, з двох основних частин: апаратна частина (Hardware) - пристрій збору та/або обробки інформації, наприклад, комп'ютер, плата відеозахоплення, датчик і т. д. Програмна частина (Software) - спеціалізоване програмне забезпечення (як правило, написано виробником апаратної частини), обробляє та інтерпретує дані, зібрані апаратною частиною).

Інформаційна система (ІС) - система обробки інформації та відповідні організаційні ресурси (людські, технічні, фінансові тощо), які забезпечують і поширюють інформацію. Результатом функціонування інформаційних систем є інформаційна продукція - документи, інформаційні масиви, бази даних та інформаційні послуги. Як правило, інформаційна система функціонує в локальною або глобальною (Інтернет) комп'ютерних мережах. психофізіологічний спеціаліст водій професійний

В рамках обговорюваної предметної області будемо говорити про застосування, як АПК, так і інформаційних систем.

Апаратно-програмні комплекси, що застосовуються для оцінки професійної готовності водіїв, з нашої точки зору, можна розділити на наступні групи.

Перша група - АПК психофізіологічного контролю першого рівня, що забезпечують проведення досліджень професійно важливих якостей (ПВК) всіх кандидатів у водії. Головне завдання таких комплексів - не допустити в професію людей, непридатних для неї, в силу їх психофізичних особливостей. Діагностика психологічних особливостей водіїв також передбачає виявлення характеристик низького, середнього, гарного і відмінного рівня функціонування з урахуванням виду перевезень та надійності водія [3]. Фіксуються такі показники як: швидкість реакції, пам'ять, увагу, стійкість до різних перешкод і т. д. Тестування дозволяє, по-перше, визначити, які категорії керування транспортними засобами у найбільшою мірою підходять кандидату. По-друге, тестування дозволяє виявити рівень вираженості ПВК, що дасть можливість проводити корекційні заходи з метою підвищення рівня вираженості якостей, що не відповідають заявленим вимогам, а також змінювати програму навчання таким чином, щоб вона була максимально ефективною. По-третє, кандидати, які за рівнем розвитку професійно важливих якостей мінімально відповідають вимогам, потребують більш поглибленому курсі навчання. Таким чином, проведення психологічного тестування на професійну придатність кандидатів у водії з видачею відповідних рекомендацій та проведенням корекційних заходів в повній мірі сприяє більш якісній підготовці водіїв, що в свою чергу веде до зниження ризику виникнення небезпечних ситуацій на дорозі.

Приклад виконання: аппартно-програмний комплекс УПДК-МК Автошкола (НЕЙРОКОМ, р. Москва). Комплекс дозволяє виконувати дослідження в автоматичному режимі по наступним групах тестів [4]: рівень сприйняття швидкості та відстані; оцінка схильності до ризику; розподіл уваги; емоційна стійкість; складна рухова реакція; оцінка пильності; концентрація уваги; оцінка монотоноустойчивости; оцінка динаміки працездатності; оцінка окоміру.

Друга група - АПК психофізіологічного контролю другого рівня, що забезпечують проведення психофізіологічного передрейсового контролю. Завдання таких комплексів - виявлення порушень у психофізіологічному, психологічному та емоційному стані людини, тобто - отримання оперативної та об'єктивної оцінки ступеня готовності водія до рейсу.

АПК цієї групи - вже досить часте явище, хоча дискусії про психофізіологічних і психологічних параметрах стану водіїв, контрольованих такими АПК, досі бурхливо ведуться. Приклади виконання: «Кардиомастер» (Україна, Київ р.), «Психофізіолог» (Росія, р. Таганрог), НС-Психотест (Росія, р. Москва), комплекс вимірювальний НС-Психотест «ЭкОЗ-01» (Росія, р. Москва).

Апарат «Кардиомастер» має біометричну систему входу для проведення процедури дослідження, веб-запис дослідження, автоматизовану обробку даних по медичному макроанализу, що виключає підробку результатів досліджуваного. Пристрій має інтернет - зв'язок завдяки чому, випробуваний не прив'язаний до певного медустанові. Час проведення дослідження близько 2-х хвилин, що важливо для експрес-діагностики, але даний апарат оцінює тільки фізіологічні властивості організму (артеріальний тиск, ЕКГ, температура тіла, пульсоксиметр, алкометр), а психофізіологічні і психологічні не містить, що не дає повну картину стану респондента.

Апарат «Психофізіолог» - малогабаритний спеціалізований пристрій з мікропроцесором, забезпечує реєстрацію психофиологических параметрів функціонального стану, тестування особистісних особливостей (психологічний компонент); дозволяє проводити прискорений предсменный контроль і більш детальне дослідження. На підставі проведених тестів автоматично формується загальний протокол дослідження. В даному устаткуванні не реалізована функція розпізнавання користувача. Обмін даними між психофізіологічним пристроєм і комп'ютером інструктора відбувається тільки за допомогою ІЧ-зв'язку, що обмежує його використання на великій відстані від комп'ютера робочого місця експерта, а також відсутність інтернет-зв'язку не дає можливість для миттєвої передачі даних в архівний центр.

Апарат «НС-Психотест» забезпечує глибоке дослідження психофізіологічних і психологічних параметрів стану здоров'я з реєстрацією вегетативних та емоційних реакцій людини. Набір методик може комплектуватися залежно від завдань дослідження (повний і скорочений варіант). Апарат включає в себе використання декількох баз норм (стандартної, що поставляється з програмою, і власної бази). Цей пристрій не включає біометричний вхід доступу до проведення процедури дослідження, що спотворює надійність отримання даних певного випробуваного. Апаратне забезпечення не передбачає наявність інтернет-зв'язку, також не має свідоцтво МОЗ України про державну реєстрацію.

вимірювальний Комплекс «ЭкОЗ-01» призначений для використання в автопідприємствах з метою проведення експрес-оцінки параметрів, що характеризують загальний стан організму і окремих систем організму (АТ, варіабельність серцевого ритму, температура тіла, зорово-моторну реакцію, тремометрия). Пристрій має веб-запис процедури дослідження, що виключає підробку даних досліджуваного людини. Розроблений комплекс дослідження не повністю відображає медико-психологічний стан людини, що не дає можливість стверджувати про надійність готовності до дії дослідженого. Свідоцтво МОЗ України про державну реєстрацію не має.

Третя група - АПК-автотренажеры для теоретичної і практичної підготовки кандидатів у водії транспортних засобів, що застосовується в процесі навчання в автошколах і спеціалізованих навчальних закладах, а також для тестування або корекції вже наявних навичок у досвідчених фахівців на автотранспортних підприємствах. Це - віртуальні симулятори, робота яких заснована на точному моделюванні реального вигляду транспорту. Тренажери-симулятори автомобільного водіння дозволяють починаючому водієві відпрацювати базові фізичні навички управління, потренувати водіння в складних погодних умовах, запам'ятати дорожні знаки та розмітку. Тренажери моделюють транспортні засоби, повністю відповідають характеристикам своїх прототипів, абсолютну ідентичність поведінці автомобіля на дорозі і дають можливість відпрацювати практично будь-яку дорожню ситуацію - від повної несподіванок поїздки вночі або вдень по заміському шосе до екстремального керування автомобілем в умовах перевантаженості доріг в дощ, туман або сніг, по вулицях великого міста. Головне, що дозволяє отримати автотренажер - це можливість підготуватися до нештатних і нестандартних ситуацій.

Для прикладу можна навести розробки ТОВ «Маркон-ЛТД», Україна, яка займається розробкою і виробництвом тренажерного обладнання для підготовки водіїв транспортних засобів та операторів-машиністів спеціалізованого транспорту і спецтехніки [5].

Слід додати, що тренувальні комплекси для водіїв, які включають імітатор робочого місця і відеозображення дорожнього руху з несподіваними перешкодами, дозволяють вводити людину в стан, близьке відповідне тому, яке буває при реальному керуванні. Спеціально створені програми дозволили б отримувати дані про нейромоторных реакціях та інших фізіологічних показниках придатності людини до водіння в умовах, близьких до реальних [6]. Очікується, що такі інтегровані комплекси можуть з'явитися вже в найближчому майбутньому.

Четверта група - АПК для контролю стану водія в рейс. Вони дозволяють контролювати критичний рівень неспання - стан, при якому людина працездатний, але кількість скоєних помилок може різко збільшитися.

Приклад виконання: система підтримки працездатності водія Vigiton® (НЕЙРОКОМ, р. Москва). Комплекс призначений для безперервного контролю фізіологічного стану водія транспортного засобу та запобігання переходу водія з активного стану в стан психофізіологічної релаксації або дремотную стадію сну. Система Vigiton® видає команди для включення виконавчих пристроїв безпеки, наприклад, включає аварійну світлову сигналізацію для інформування інших учасників руху, у разі неможливості відновлення активного працездатного стану, втрати свідомості або смерті [7].

Вищеперелічені апаратно-програмні комплекси не можуть об'єктивно оцінити картину стану готовності або не готовність певної людини до дії. Ні в одній з інструкцій по застосуванню обладнання не прописані дії експерта і досліджуваного при наявності негативного висновку. Велика частина апаратів спотворює надійність отримання даних певного випробуваного. Отже, питання про проведення психофізіологічному дослідженні залишається відкритим і вирішенням даної проблеми є реалізація програми психофізіологічного моніторингу готовності до діяльності, розробка і впровадження відповідного приладу.

Програмно-апаратне обладнання для психофізіологічного дослідження має відповідати ряду вимог. В якості таких вимог можуть розглядатися: висока інформативність щодо очікуваної надійності діяльності; незначна тривалість, відсутність впливу на основну діяльність, мала інерційність (отримання результатів у реальному масштабі часу), відсутність звикання випробовуваних до методичних процедур, методики оперативного контролю повинні бути прості в реалізації (не вимагати тривалої адаптації випробуваного), відсутність негативного впливу на працездатність випробуваних, оцінювання не рівня розвитку професійно важливих якостей, а поточного рівня їх актуалізації, тривалість реалізації діагностичного комплексу - до 10 хвилин.

Задоволення вимог оперативного контролю передбачає виділення обмеженого ряду фундаментальних характеристик функціонування системи професійної діяльності, які інтегративно представляють її стан в аспекті принципової оцінки готовності професіонала до виконання завдань (готовий, умовно готовий, не готовий).

Організація оперативного контролю професійної готовності водіїв міського пасажирського транспорту повинна здійснюватися за наступними взаємозалежними напрямами: оцінка процесуального і результативного потенціалу психологічної системи діяльності; оцінка адаптаційного ресурсу організму. За першим напрямом повинно визначатися стан операціональних і функціональних механізмів, базових для системи діяльності, в наступних аспектах: цілепокладання; антиципация; організація і безпомилкова реалізація послідовності операцій і дій; швидка зміна інформаційної основи діяльності; координація і співмірність у реалізації психічних функцій. За другим напрямом оцінка медичних показників (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, температура тіла, алкометрия).

Програмно-апаратне обладнання для психофізіологічного дослідження має складатися з приладів як мінімум двох ієрархічних рівнів складності. Прилади першого рівня призначені для повного обстеження. Прилади другого рівня складності призначені для використання на транспортних підприємствах для щоденного контролю водіїв, а також для використання працівниками ДАІ та Укртрансінспекції. Параметри, що фіксуються на приладах другого рівня, є частиною з переліку параметрів, що фіксуються приладами першого рівня і кореляційно пов'язані з ними.

Висновки і перспективи подальших досліджень:

1. У вирішенні завдань професійного відбору та допуску до виконання професійної діяльності водія важливе значення надається апаратно-програмного забезпечення. Одна з основних переваг застосування технічних засобів полягає в систематизовано - объективизированном дослідженні з фіксуванням динаміки показників.

2. Сучасні апаратно-програмні комплекси для проведення психофізіологічного дослідження недостатньо конструктивні і не ефективні в експлуатації при проведенні об'єктивізації медикопсихологического стану фахівця (водія).

3. Для обстеження водіїв повинен бути розроблений єдиний компактний апаратний комплекс, що застосовується на одному дослідному місці. По завершенню тестування обробка даних здійснюється в режимі on-line з подальшою видачею результатів і передачею даних в архівний центр.

4. Програмне забезпечення повинно виключати стороннє втручання в отримані результати. Апаратне рішення також повинне ґрунтуватися на використанні комп'ютерної техніки і дозволяти проводити обстеження швидко і з надійним захистом результатів та їх негайним архівуванням.

Список літератури

1. Бодров, В. А. Психологія і надійність: людина в системах управління технікою / В. А. Бодров, В. Я. Орлов. - М: Изд-во «Інститут психології РАН», 1998. - С. 220-221.

2. Боброва, Н.Л. Обґрунтування використання комплексу діагностичних методик для оцінки психофізіологічного стану людини / Н.Л. Боброва // Вісник НТУУ «КПІ» Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. ін - К.: Вид-во «Вік+». - 2014. - №61. - С. 49-53.

3. Василенко, В. А. Психологічні особливості водія, як фактор безпеки дорожнього руху // Молодий вчений. - 2013. - № 2. - С. 309-312.

4. Ситенка, А. Н. Деякі міркування з методиками та організації медичного обстеження водіїв // Сучасні наукові підходи до оцінки психофізіологічної надійності осіб при виконанні окремих видів діяльності: матер. науково-практичній конференції з міжнародною участю. Україна, Донецька обл., р. Костянтинівка, 7 листопада 2013 р. / Під заг. ред. проф. О. А. Панченко. - К.: КВИЦ. - 2013. - С. 24-28.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті, виділіть слово та натисніть Shift + Enter
 
Предмети
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, хімія, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Социология
Статистика
Страхова справа
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Етика і естетика
Інше